دو خرداد برای همه ایرانیها روز فراموش ناشدنی است.

همان روزی که یکبار دیگر ایرانی ها یکی شدند.

و از آن به بعد بود که فهمیدیم انسانها هم نسبت به جامعه خود حقی دارند.

بار اول که یک دست شدند هم خرداد دیگری بود که خرمشهر را آزاد کردیم.

همین برادران و دوستان و همسایگان ما، همین روز سوم خرداد.

پس خرداد ماه خیلی عزیزی برای ماست.

در کنار شرینی خرداد امروز پدرم هم شصت ساله شد.

از خداوند برایش سلامتی و شادکامی آرزومندم.