همین چند سال پیش بود که قهرمان سنگین وزن کشتی جهان روی دوش مردم مسرور از پیروزی مثل پر کاه جابجا می شد.

البته چندین سال شاید به ذهن باشد چراکه از 1989 تا به امروز بیست و پنج سال گذشته ولی هنوز در دل و یاد مردم جا داشت.

و دیروز در خبرها شنیدم که حالا قرار است جسم پهلوان روی دست مردم بچرخد تشیع شود.

علیرضا سلیمانی تنها ایرانی قهرمان سنگین وزن کشتی جهان دیروز در سن پنجاه و هشت سالگی دارفانی را وداع گفت.

و من هیچگاه لحظاتی را که قهرمانی این پهلوان شاد می شدم فراموش نخواهم کرد.

یادش گرامی و خاطرش قرین رحمت باد.