می شد حوض نقاشی مازیار میری را توی خانه ای که حوض توی حیاط ندارد اما کنار یکی از حوضهای بزرگ کره خاکی است دید. میز یلدا ما شبیه شیشه دکمه های مریم بود، کیویها و هویجهای حلقه ای شده دور بشقابها، دانه های پفک با تخمه ها. موسیقی که مریم با تکانهای شیشه می ساخت ما با شکستن تخمه های رنگی توی گوش خانه تنین انداز می کردیم. تخمه ها مثل دونه های گندم برای کفتهای رو بوم، دانه ها انار مثل درخشش عکس ماه توی دریا به میوه های دیگر فخر می فروختند.

 

نویسنده: فرنگیس