با فرنگیس جشنش را گرفتیم. دوتایی و تنها. عکس گرفتیم و آجیل خوردیم و انار شکستیم و فیلم دیدیم. حوض نقاشی. چسبید. قشنگ بود. این دومین سالی است که یلدا را اینجا، کنگان، کنار بزرگی خدا، خلیج فارس جشن می گیریم. و خدا می داند سال دیگر آن را کجا جشن خواهیم گرفت. خوش گذشت. آرزومی کنم، برای آنهایی که دوستشان دارم آرزو می کنم دلشان قرص و محکم و پر از شادی باشد.  لبخند امید بر لبانشان جاری باشد. و خانه دلشان تهی از هر کینی و سرشار از عشق.

یلدا مبارک