وقتی پدرم در اوج مشکلات می گفت: "درست میشه" تمام مشکلاتم رنگ می باخت و فراموش می کردم. حالا وقتی خودم می خواهم بگویم درست میشه می فهمم چه باری را باید به دوش بگیرم تا درست بشه.