خانه دور است.

 چرخها روی سیاهی جاده می چرخند.

 لبها می جنبند، ذکر می گویند، صلوات می فرستند،

 آرام؛

ساعتها.

 نکند چرغها از سیاهی جاده بلغزند.

او تنها یک فرزند ندارد،

 صاحب شش تا.

 هر کدام شهری.

 دور.

 لبها می جنبند تا چرخها بچرخند.

 سالها.

 و اما به چه جرمی او مادر است؟